Giới thiệu

Spro Group phân phối và cung cấp các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, máy học để phục vụ các nhu cầu trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và vận tải của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Spro Group đầu tư, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và triển khai các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, máy học để phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và vận hành của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Spro Group tư vấn, truyền thông và quảng bá các thông tin về các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm  và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, máy học.